ADATKEZELÉS

Adatkezelő: Magyar Gasztronómiai Egyesület

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

Nyilvántartási száma: 01-02-0011216

Telefon: 06 70 370 7494

E-mail: buvosszakacs@gmail.com

Jelen adatkezelési tájékoztató a Bűvös Szakács (buvosszakacs.com) oldal és/vagy a Magyar Gasztronómiai Egyesület szervezésében megvalósuló forgalom adatvédelméről és adatkezeléséről tájékoztat. 

A Bűvös Szakács weboldala a Stylehub platformon és a Webshopiroda cégen keresztül forgalmaz, a GLS cégen keresztül szállít termékeket, az hírlevélre feliratkozóknak értesítést küld.

A Shopify adatkezelési tájékoztatója ITT:

https://www.shopify.com/legal/privacy

Az adjukossze.hu adatkezelési tájékoztatója ITT:

https://adjukossze.hu/adatkezeles

A Webshopiroda adatkezelési szabályzata ITT.

http://webshopiroda.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

A GLS Atadkezelési tájékoztatója ITT:

https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Kezelt adatok köre adományozók esetében:

 Bankkártyás adományozáskor a következő adatokat szükséges megadni:

 • Családi és utónév (kötelező, becenév is megadható)
 • E-mail cím (kötelező)
 • Támogatási összeg
 • Személyes üzenet
 • Rendszeres adományozáshoz szükséges a regisztráció.

A fenti adatokhoz (név és e-mail cím, támogatási összeg, üzenet, és regisztráció esetén az esetlegesen megadott lakcím és telefonszám) a támogatott szervezet hozzáfér, illetve az adatok kezelésére jogosulttá válik az adott támogatással összefüggő kapcsolatfelvétel céljából.

Kezelt adatok köre vásárlók esetében

 • Név 
 • E-mail cím 
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • A megrendelésre vonatkozó szállítási adatok (mód, díj, szállító neve, csomag azonosítója, a megrendelés státusza)
 • Amennyiben a megrendelés összege banki átutalással került kiegyenlítésre, úgy azt a bankszámlaszámot, amelyről a kifizetés történt és a fizetés tényét igazoló számviteli bizonylatot alátámasztó dokumentum 8 (nyolc) évig kerül megőrzésre.

Az adatokat az adatkezelő felhatalmazott munkatársai láthatják. 

Adatkezelés célja: megrendelés teljesítése, megrendelés teljesítése érdekében esetleges kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Kezelt adatok értesítés/hírlevél küldése esetén

 • Név
 • E-mail cím

Érintettek köre: a feliratkozók. Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, értesítés/hírlevél küldése. Adatkezelés jogalapja: a feliratkozó hozzájárulása. Adatkezelés a hozzájárulás visszavonásával megszűnik.

Az értesítésre/hírlevélre történő feliratkozáskor adatkezelőnek nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése, így annak megállapítása sem, hogy a közölt adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A feliratkozó ügyféllé válik, adatai kezelésének célja tartalomról/termékről szóló értesítés, szakmai ismertető, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése. A hírlevélről/tájékoztatóról az ügyfél bármikor következmények nélkül leiratkozhat. 

Alkalmazandó jogszabályok:

-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

-A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

-a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Cookie-k (sütik)

A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiket” – cookie – kell elhelyezni a számítógépen, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. 

A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat – például a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást – így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal a honlapra való látogatáskor, vagy az egyik lapról a másik lapra való átnavigáláskor.

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek célja az, hogy a látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesse a weboldalt, használhassa annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyzett sütik (analitika)

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Lehetőség van a sütik karbantartására és/vagy tetszés szerinti törlésére. Ezzel kapcsolatos tudnivalók az aboutcookies.org webhelyen találhatók. 

Lehetőség van a számítógépen tárolt összes süti törlésére, és a böngészőprogramok többségében telepítésük letiltására is. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal az oldalra történő látogatáskor manuálisan kell az egyes beállításokat elvégezni, és számolni kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Fogalmak

Jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

-személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-adatfeldolgozás: a személyes adatok adatkezelési műveleteihez kapcsolódóan, automatizált vagy nem automatizált módon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

-adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-adattovábbítás: a kezelt személyes adatok továbbítása más adatkezelők részére, nem adatfeldolgozási célból;

-adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

-az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

-webshop: az adatkezelő által üzemeltetett webáruház, amely egy olyan weblap, ami termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít. 

Amennyiben a mindenkori hatályos GDPR rendelkezései eltérnek a jelen tájékoztatóban foglataktól, akkor a jogszabály által meghatározottak az irányadók.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: naih.hu